พื้นที่ความเหมาะสมของดินในการขุดแหล่งน้้า
เหมาะสมดี
เหมาะสมปานกลาง-ดี
เหมาะสมปานกลาง
พื้นที่อื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล
ไม่เหมาะสม

พื้นที่เขตชลประทาน

แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

back
เป้าหมายบ่อ บ่อที่ขุดทั้งหมด บ่อที่มีค่าพิกัด บ่อที่ไม่มีค่าพิกัด